สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมครูสัญจรสอนน้อง

 ภาพถ่ายร่วมกับน้องๆ ในกิจกรรม ครูสัญจรสอนน้อง”
          กิจกรรม “ครูสัญจรสอนน้อง” จัดขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาในรายวิชาความเป็นครู จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการสอน เพื่อนนำไปใช้ได้ในอนาคต

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2557

ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รู้และเข้าใจในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย แนวทางการศึกษา และการปฏิบัติและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการแนะนำบุคคลสำคัญหลายๆคนที่นักศึกษาควรทราบ แนะนำและทำความรู้จักกับคณะของตนและคณะครูอาจารย์ในคณะ

กิจกรรมกีฬาดอกคูณเกมส์

ภาพแสตนเชียร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             กิจกรรมกีฬาภายใน ”ดอกคูณเกมส์” เป็นกิจกรรมที่จัดการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย นอกจากการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการแข่งขันแสตนเชียร์ที่แต่ละคณะทุ่มเทและตกแต่งแสตนอย่างสวยงาม

กิจกรรมรับน้อง สาขาวิชาภาษาไทย

ภาพการจุดเทียนของปี1ทุกคนในวันรับน้อง ทำเพื่อต้อนรับหรือรับขวัญน้องใหม่ 
เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำสืบต่อกันมา 
                     กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาภาษาไทย เป็นกิจกรรมที่ทำสืบต่อกันมาในทุกๆปี จุดประสงค์ของกิจกรรมรับน้องก็เพื่อต้องการให้น้องและพี่ได้ทำการรู้จักกันด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป เช่น การขอลายเซ็น กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น

ดูความสนใจ